PRIMERA.- TITULAR DE LA WEB

Aquest portal web pertany a Refoarq Construccions SL, i amb domicili social a l’efecte de donar compliment a l’art. 10 de la Llei dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a Barcelona.

SEGONA.- OBJECTE DE LA WEB

Refoarq posa a disposició de el públic (en endavant usuari), que accedeixi a www.refoarq.com (en endavant WEB), informació i dades (en endavant CONTINGUTS i / o SERVEIS), mitjançant una web de caràcter informatiu. Els CONTINGUTS de la web són proporcionats i creats per la pròpia empresa.

Finalment, per la naturalesa pròpia de la web, és possible que es modifiquin o s’incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions, per això qualsevol usuari queda obligat a accedir a les present Condicions cada vegada que accedeixi a la Web, assumint que els són aplicables les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.

TERCERA.- ACCÉS A LA WEB

L’accés al web no requereix el registre previ dels usuaris. No obstant això, per consultar determinats continguts del Lloc Web així com rebre els butlletins de notícies, serà necessari el registre de l’Usuari utilitzant el procediment oportú.

En qualsevol cas, les dades introduïdes per l’Usuari durant el procés de registre hauran de ser exactes, actuals i veraces.

QUARTA.- UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

L’usuari s’obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, queda terminantment prohibit:

Utilitzar els Serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades oa l’ordre públic.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat com una vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Refoarq o a tercers.

Fer servir els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

L’usuari s’obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, queda terminantment prohibit:

Utilitzar els Serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades oa l’ordre públic.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat com una vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Refoarq o a tercers.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Refoarq pugui patir, en ocasió de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals i / o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

Tot usuari menor d’edat haurà d’utilitzar la web sota el consentiment del seu pare, mare o tutor legal, sent aquests els responsables de qualsevol problema que pogués esdevenir en les compres i en l’ús dels serveis de la mateixa.

Refoarq vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, el Servei o excloure l’usuari del Lloc Web en cas de presumpta comissió, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que segons el parer de Refoarq resulti contraria a les condicions generals o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi de Refoarq.

CINQUENA.- NORMES DE CONDUCTA

Els usuaris podran contactar amb Refoarq i interactuar en determinades seccions de l’portal web, bé a través de l’Blog o compartint seccions en xarxes socials, sempre que respectin el present codi de conducta:

  1. CAP USUARI PODRÀ FER-SE PASSAR PER UNA ALTRA PERSONA O ORGANITZACIÓ, en cas contrari pot incórrer en falta o delicte segons el Codi Penal i el Codi Civil Espanyol.
  2. NO ES PODRÀ UTILITZAR UN LLENGUATGE irrespectuós i OFENSIU. No són admissibles missatges amb amenaces, insults greus o qualsevol altre tipus de comentari que pugui ferir la sensibilitat. En aquest cas, Refoarq es reserva el dret de retirar qualsevol contingut que contravingui la present condició i exercitar les vies judicials oportunes.
  3. QUEDA TOTALMENT PROHIBIT presentar, citar i recomanar empreses, o portals web, i en general realitzar accions de màrqueting o spam. Aquest tipus de continguts seran eliminats juntament amb els comptes que van dur a terme tal acció i fins i tot posar-ho en coneixement de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

SISENA.- DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del Lloc Web, com ara textos, articles d’opinió, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l’exclusiva propietat de Refoarq o de tercers, els drets a l’respecte ostenta legítimament Refoarq, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.
Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

SETENA.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Refoarq es reserva el dret a interrompre l’accés als serveis en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.
En conseqüència, Refoarq no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part dels usuaris es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a Refoarq en aquest sentit.
A més Refoarq no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

De la utilització que els usuaris facin dels materials disposats a la web, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de continguts del propi web o dels portals de tercers.

Dels eventuals danys i perjudicis als usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l’organització o la localització dels continguts i / o accés als serveis i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que formen el servei.

Dels continguts d’aquelles pàgines a les que els usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos al web.

Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a Refoarq mitjançant via contractual.

De la mateixa manera, Refoarq exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus oa la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos, de manera que Refoarq no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

Errors o retards en l’accés als serveis per part de l’usuari a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari corresponent o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de Refoarq.

Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

Dels errors o danys produïts a la pàgina web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l’usuari.

De la no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari per a l’enviament de la informació sol·licitada.

En tot cas, Refoarq es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l’usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència

VUITENA.- ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Refoarq no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a l’servei / contingut de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en Refoarq és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar les Serveis oferts pel Portal. Refoarq no serà en cap cas responsable el resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels usuaris als mateixos. Els Serveis de tercers són proporcionats per aquests, de manera que Refoarq no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços amb fins mercantils en pàgines web alienes a Refoarq que permetin l’accés a aquest portal web sense consentiment exprés de Refoarq. En tot cas, l’existència d’hiperenllaços en llocs web aliens a l’empresa, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació per part de Refoarq.

NOVENA.- TRACTAMENT DE DADES I UTILITZACIÓ DE COOKIES

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i el nou Reglament General de Protecció de Dades Personals 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, li informem que les dades personals que ens faciliti a través del nostre lloc web o mitjançant enviaments de correus electrònics, seran incorporades als fitxers i tractaments de Refoarq per a les finalitats descrites en la política de privacitat, la qual ha de ser llegida, compresa i acceptada per a la utilització de el present portal web.

Refoarq es compromet a l’acompliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, per això ha adoptat les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.
En els formularis que demanen dades personals, cada usuari serà informat sobre les finalitats per que es demanen les dades. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

D’altra banda, Refoarq l’informa que per visitar el present portal web no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un Usuari, en canvi hi ha determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull durant la sessió en directe per a través de dispositius denominats “cookies” que ens permeten obtenir informació estadística sobre l’ús de l’portal web per després poder realitzar millores. Tot usuari ha de consultar la nostra política de cookies per navegar per la web.

En qualsevol cas, tots els usuaris tenen dret a exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, limitació de l’tractament, supressió, oposició i portabilitat de dades que l’assisteixen, mitjançant escrit dirigit a Refoarq a l’adreça electrònica info@refoarq.com En el cas que consideri, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

DESENA.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà d’aplicació la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona ( Espanya).